- Regulatoriska pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024 för Compactor Fastigheter AB (publ)

 Januari – Mars 2024

Koncernens hyresintäkter uppgick till 584,3 (561,6) MSEK
Driftnettot uppgick till 386,6 (376,9) MSEK
Resultat före finansiella poster uppgick till 495,9 (366,2) MSEK
Periodens resultat efter skatt uppgick till­190,9 (180,3) MSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till­126 300 (139 000) SEK

 

 

 

Väsentliga händelser under perioden

Dotterbolaget Fastpartner har per den 28 mars löst ett utestående obligationslån om 1 100 MSEK. Lånet löstes med en kombination av säkerställda banklån till lägre marginal och likvida medel.

Under kvartalet har dotterbolaget HS Fastigheter avyttrat fastigheterna Högberget 3:27 och Hällby-Ökna 1:47.
 

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

Dotterbolaget Fastpartner har per den 2 april frånträtt tre fastigheter, Skultuna 1, -2 och -5. Försäljningspriset översteg bokfört värde med 26% vilket motsvarar 49,5 MSEK och ingår som en orealiserad värdeförändring under första kvartalet 2024.

 

 

 

 

 

 

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB
Tel: 08 – 402 34 65

 

 

Denna information är sådan information som Compactor Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2024 kl 15:00.

Delårsrapport Q1 2024 (PDF)

Pressmeddelande (PDF)