- Regulatoriska pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari – Mars 2023
Koncernens hyresintäkter uppgick till 561,6 (491,7) MSEK
Driftnettot uppgick till 376,9 (330,0) MSEK
Resultat före finansiella poster uppgick till 366,2 (349,2) MSEK
Periodens resultat efter skatt uppgick till ­180,3 (-1 089,2) MSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till ­139 000 (-1 142 900) SEK

 
Väsentliga händelser under perioden

Dotterbolaget Fastpartner har refinansierat banklån 367,7 MSEK. De nya banklånen har förfallodatum under första kvartalet 2026.

 

Väsentliga händelser efter periodens slut
Dotterbolaget Fastpartner har refinansierat banklån om 1 574,4 MSEK vilka var klassificerade som kortfristiga skulder till kreditinstitut och liknande skulder per 2023-03-31. De nya banklånen har förfallodatum i oktober 2025 och april 2027.

Dotterbolaget Fastpartner har upptagit nya banklån om 875 MSEK. De nya banklånen har förfallodatum i april 2027 och maj 2028.

Dotterbolaget Fastpartner har löst ett utestående obligationslån om 1 300 MSEK som var klassificerat som kortfristiga skulder till kreditinstitut och liknande skulder per 2023-03-31.
 
 

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB
Tel: 08 – 402 34 65
 
 
 

Denna information är sådan information som Compactor Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2023 kl 15:00.

Hela rapporten (PDF)

Pressmeddelande (PDF)