- Regulatoriska pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari – Mars 2022
Koncernens hyresintäkter uppgick till 491,7 (466,5) MSEK
Driftnettot uppgick till 330,0 (309,8) MSEK
Resultat före finansiella poster uppgick till 349,2 (399,2) MSEK
Periodens resultat efter skatt uppgick till ¬-1 089,2 (360,3) MSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till ¬-1 142 900 (261 300) SEK

Väsentliga händelser under perioden
Dotterbolaget Fastpartner beslutade vid en extra bolagstämma den 9 mars 2022 om inlösen av samtliga utestående preferensaktier i enlighet med inlösenförbehållet i punkt 5.1 i bolagsordningen. Sista dag för handel med preferensaktier var den 23 mars 2022 och avstämningsdagen fastställdes till den 25 mars 2022. Utbetalningen av inlösenbelopp om 664,1 MSEK skedde den 30 mars 2022

Väsentliga händelser efter periodens slut
Dotterbolaget Fastpartner har emitterat ytterligare icke säkerställda gröna obligationer om 300 MSEK. Obligationerna emitterades under befintligt MTN-program och är en utökning av MTN-lån nr 104 vars totala volym efter utökningen uppgår till 1 200 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3M + 1,90 procentenheter och har slutligt förfall i februari 2027

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB
Tel: 08 – 402 34 65

Denna information är sådan information som Compactor Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2022 kl 15:00.

Delårsrapport (PDF)

Pressmeddelande (PDF)