- Regulatoriska pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari – Mars 2021
Koncernens hyresintäkter uppgick till 466,5 (451,6) MSEK    
Driftnettot uppgick till 309,8 (307,5) MSEK        
Resultat före finansiella poster uppgick till 399,2 (359,8) MSEK     
Periodens resultat efter skatt uppgick till ¬360,3 (-117,7) MSEK     
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 261 300 (-186 000) SEK   

Väsentliga händelser under perioden
Compactor har per den 19 januari 2021 emitterat icke säkerställda obligationer om 100 MSEK. Emissionskursen motsvarar en kreditspread om cirka 2,3% och har slutligt förfall i september 2023.

Compactor har per den 19 mars 2021 emitterat icke säkerställda obligationer om 150 MSEK. Emissionskursen motsvarar en kreditspread om cirka 2,0% och har slutligt förfall i september 2023.

Dotterbolaget Fastpartner har förvärvat fastigheten Alderholmen 13:2 i Gävle. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 9 500 kvm och de årliga hyresintäkterna uppgår till 22 MSEK. Fastpartner tillträdde fastigheten den 1 april 2021.

Under det första kvartalet 2021 har coronavirusets spridning fortsatt att skapa en osäkerhet kring konjunkturutvecklingen. Compactor följer utvecklingen noga. Under början av år 2021 har hyrorna fortsatt att komma in på normala nivåer och de refinansieringar av lån som dotterbolaget Fastpartner genomfört har varit lyckade.

Väsentliga händelser efter periodens slut
Dotterbolaget Fastpartner har erhållit kreditbetyget Baa3 med stabila utsikter från Moody´s, vilket motsvarar en Investment Grade-rating.

Dotterbolaget Fastpartner har offentliggjort sin avsikt att emittera stamaktier av serie D om 500 MSEK via en företrädesemission som är fullt ut garanterad av Compactor.

Dotterbolaget Fastpartner har emitterat icke säkerställda gröna obligationer om 1 250 MSEK, med en löptid om 4 år, under det nyligen etablerade MTN-programmet. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 1,12 procentenheter.

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB
Tel: 08 – 402 34 65

Denna information är sådan information som Compactor Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2021 kl 15:00.

Hela raportten (PDF)

Pressmeddelande (PDF)