- Regulatoriska pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari – Mars 2020
Koncernens hyresintäkter uppgick till 451,6 (399,7) MSEK    
Driftnettot uppgick till 307,5 (259,7) MSEK        
Resultat före finansiella poster uppgick till 359,8 (830,6) MSEK     
Periodens resultat efter skatt uppgick till ¬-117,7 (653,2) MSEK     
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -186 000 (478 600) SEK   

Väsentliga händelser under perioden
Dotterbolaget Fastpartner har per den 5 mars tillträtt fastigheten Herrjärva 3 i Solna. Fastighetens årliga hyresintäkter uppgår till cirka 78 MSEK.

Dotterbolaget Fastpartner har per den 19 februari genomfört en riktad nyemission om två miljoner A-aktier och tillförts 224 MSEK.

Dotterbolaget Fastpartner har per den 20 februari emitterat icke säkerställda obligationer om 400 MSEK. Emissionskursen motsvarar en kreditspread om cirka 1,25% och har slutligt förfallodatum i mars 2024.

Utbrottet av Covid-19 har under perioden primärt haft en påverkan på marknadsvärdet på koncernens noterade värdepapper där marknadsvärdet per 31 mars 2020 minskat med cirka 382 MSEK sedan årsskiftet.

Väsentliga händelser efter periodens slut
Inga väsentliga händelser har ägt rum efter periodens slut.

 

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB
Tel: 08 – 402 34 65

 

Denna information är sådan information som Compactor Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2020 kl 15:00.
 

Hela rapporten (PDF)

Pressmeddelande (PDF)