- Regulatoriska pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari – Mars 2019
Koncernens hyresintäkter uppgick till 399,7 (366,7) MSEK
Driftnettot uppgick till 259,7 (229,4) MSEK
Resultat före finansiella poster uppgick till 830,6 (495,4) MSEK
Periodens resultat efter skatt uppgick till 653,2 (303,9) MSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 478 600 (200 200) SEK

 
Väsentliga händelser under perioden
Dotterbolaget Fastpartner har under perioden förvärvat och tillträtt fastigheten Sätra 108:23 iGävle samt tillträtt fastigheten Brahelund 2 i Solna. I samband med tillträdet av Brahelund 2har Fastpartner upptagit nya lån om 1 200 MSEK med förfall januari 2022.

Dotterbolaget Fastpartner har per den 22 mars 2019 emitterat ett icke säkerställt obligationslån med en löptid om 5 år på den svenska obligationsmarknaden. Volymen uppgår till 500 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3M + 3,10 procentenheter och har slutligt förfall imars 2024.

 
Väsentliga händelser efter periodens utgång

Dotterbolaget Fastpartner har per den 5 april 2019 löst ett obligationslån om 450 MSEK som per den 31 mars 2019 var klassificerat som kortfristiga skulder.

Dotterbolaget Fastpartner har per den 10 maj 2019 emitterat ett icke säkerställt obligationslån med en löptid om 4 år på den svenska obligationsmarknaden. Volymen uppgår till 800 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3M + 2,45 procentenheter och har slutligt förfall i maj 2023. Fastpartner kommer att använda 500 MSEK av detta obligationslån till att per den 31 maj förtidsinlösa ett utestående obligationslån om 500 MSEK som per den 31 mars 2019 var klassificerat som kortfristiga skulder.


För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB
Tel: 08 – 402 34 65

Denna information är sådan information som Compactor Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 maj 2019 kl 15:00.

Hela rapporten (PDF)

Pressmeddelande (PDF)