- Regulatoriska pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari – Mars 2018
Koncernens hyresintäkter uppgick till 366,7 (329,9) MSEK

Driftnettot uppgick till 229,4 (204,8) MSEK
Resultat före finansiella poster uppgick till 495,4 (495,0) MSEK
Periodens resultat efter skatt uppgick till 303,9 (510,9) MSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 200 200 (380 400) SEK

Väsentliga händelser under perioden
Dotterbolaget Fastpartner har per den 14 februari 2018 refinansierat lån om 1 324,0 MSEKsom per den 31 december 2017 var klassificerade som kortfristiga skulder. Dessa lån ärrefinansierade med förfall februari 2021 respektive februari 2028.

Dotterbolaget Fastpartner har per den 15 januari 2018 avyttrat och frånträtt fastighetenHyveln 1 i Tibro. Realisationsvinsten om cirka 20 MSEK redovisades som en orealiseradvärdeförändring i Q4 2017.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Dotterbolaget Fastpartner har under april månad förvärvat fastigheten Kostern 11 i Södertälje. Fastpartner kommer att tillträda fastigheten den 1 juni 2018.

Dotterbolaget Fastpartner har per den 1 maj förvärvat och tillträtt fastigheten Valbo-Backa 6:13 i Gävle.

    
För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)

Tel: 08 – 402 34 65

Denna information är sådan information som Compactor Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 maj 2018 kl 13:00 

Hela rapporten (PDF)

Pressmeddelande (PDF)