- Regulatoriska pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari – September 2023
Koncernens hyresintäkter uppgick till 1669,2 (1508,7) MSEK
Driftnettot uppgick till 1
198,7 (1063,7) MSEK
Resultat före finansiella poster uppgick till -323,0 (1920,2) MSEK
Periodens resultat efter skatt uppgick till
­-1060,2 (-1422,9) MSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till
­-865 900 (-1805 100) SEK

 
 
 
Väsentliga händelser under perioden

Dotterbolaget Fastpartner har refinansierat banklån 367,7 MSEK. De nya banklånen har förfallodatum under första kvartalet 2026.
 
Dotterbolaget Fastpartner har refinansierat banklån om 1575,4 MSEK. De nya banklånen har förfallodatum i oktober 2025 och april 2027.

 
Dotterbolaget har upptagit nya banklån om 875 MSEK. De nya banklånen har förfallodatum i april 2027 och maj 2028.

 
Dotterbolaget Fastpartner har löst ett utestående obligationslån om 1300 MSEK.

Compactor har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 350 MSEK, med en löptid om 2 år, på den svenska obligationsmarknaden. Lånet löper med en ränta om Stibor 3M + 6,0 procentenheter. I samband med emissionen löste Compactor ett utestående obligationslån om 1000 MSEK.
 
 
 
För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB
Tel: 08 – 402 34 65

 

 

Denna information är sådan information som Compactor Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2023 kl 15:00.

Delårsrapport Q3 2023 (PDF)

Pressmeddelande (PDF)