- Regulatoriska pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari – September 2021

Koncernens hyresintäkter uppgick till 1 398,6 (1 350,7) MSEK

Driftnettot uppgick till 985,5 (974,2) MSEK

 

Resultat före finansiella poster uppgick till 2 411,8 (999,5) MSEK

Periodens resultat efter skatt uppgick till­2 923,8 (692,6) MSEK

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2 362 900 (499 800) SEK

 

 

 

 

Väsentliga händelser under perioden

Compactor har per den 19 januari 2021 emitterat icke säkerställda obligationer om 100 MSEK. Emissionskursen motsvarar en kreditspread om cirka 2,3% och har slutligt förfall i september 2023.

 

Compactor har per den 19 mars 2021 emitterat icke säkerställda obligationer om 150 MSEK. Emissionskursen motsvarar en kreditspread om cirka 2,0% och har slutligt förfall i september 2023.

 

Dotterbolaget Fastpartner har erhållit kreditbetyget Baa3 med stabila utsikter från Moody´s, vilket motsvarar en Investment Grade-rating.
 

Dotterbolaget Fastpartner har förvärvat fastigheten Alderholmen 13:2 i Gävle. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 9 500 kvm och de årliga hyresintäkterna uppgår till 22 MSEK. Fastpartner tillträdde fastigheten den 1 april 2021.

 

Dotterbolaget Fastpartner har emitterat icke säkerställda gröna obligationer om 1 250 MSEK, med en löptid om 4 år, under det nyligen etablerade MTN-programmet. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 1,12 procentenheter.
 

Dotterbolaget Fastpartner har emitterat icke säkerställda gröna obligationer om 1 100 MSEK, med en löptid om 4,8 och 6 år, under det nyligen etablerade MTN-programmet. Lånen löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 1,10 respektive 1,28 procentenheter.

 

Dotterbolaget Fastpartner har under tredje kvartalet genomfört en nyemission av 6 159 140 D-aktier och tillförts 494 MSEK.

 

Dotterbolaget HS-Fastigheter har avyttrat fyra fastigheter med en realiserad värdeförändring om 24,5 MSEK som följd.
 

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

Dotterbolaget Fastpartner har tillträtt fastigheten Årsta 84:3 i Uppsala. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 3 096 kvm och de årliga hyresintäkterna uppgår till 3,6 MSEK.

 

Compactor har per den 24 november 2021 emitterat icke säkerställda obligationer om 250 MSEK. Emissionskursen motsvarar en kreditspread om cirka 2,15% och har slutligt förfall i september 2024.

 

 

 

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB
Tel: 08 – 402 34 65

 

 

Denna information är sådan information som Compactor Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2021 kl 15:00.

Hela rapporten (PDF)

Pressmeddelande (PDF)