- Regulatoriska pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari – September 2020
Koncernens hyresintäkter uppgick till 1 350,7 (1 243,7) MSEK    
Driftnettot uppgick till 974,2 (861,3) MSEK        
Resultat före finansiella poster uppgick till 999,5 (2 450,6) MSEK     
Periodens resultat efter skatt uppgick till ¬692,6 (2 303,8) MSEK     
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 499 800 (1 774 200) SEK
 

Väsentliga händelser under perioden
Dotterbolaget Fastpartner har per den 5 mars tillträtt fastigheten Herrjärva 3 i Solna. Fastighetens årliga hyresintäkter uppgår till cirka 78 MSEK.

Dotterbolaget Fastpartner har per den 19 februari genomfört en riktad nyemission om två miljoner A-aktier och tillförts 224 MSEK.

Dotterbolaget Fastpartner har per den 20 februari emitterat icke säkerställda obligationer om 400 MSEK. Emissionskursen motsvarar en kreditspread om cirka 1,25% och har slutligt förfallodatum i mars 2024.

Dotterbolaget Fastpartner erhöll den 31 augusti 2020 en Investment Grade rating från Scope Ratings. Kreditbetyget uppgick till BBB- med stabila utsikter och omfattar även Fastpartners seniora icke säkerställda obligationer och företagscertifikat.

Dotterbolaget Fastpartner emitterade den 2 september 2020 icke säkerställda obligationer om 500 MSEK. Emissionskursen motsvarande en kreditspread om cirka 1,65% och har slutligt förfallodatum i maj 2023.

Compactor erhöll den 10 september 2020 en Investment Grade rating från Scope Ratings. Kreditbetyget uppgick till BBB- med stabila utsikter och omfattar även Compactors seniora icke säkerställda obligationer.

Compactor emitterade den 17 september 2020 icke säkerställda obligationer om 750 MSEK. Obligationerna löper med en ränta om STIBOR 3M + 2,5 procentenheter och har slutligt förfall i september 2023.
 

Väsentliga händelser efter periodens slut
Compactor har per den 9 oktober 2020 löst ett befintligt obligationslån om 500 MSEK.
 

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB
Tel: 08 – 402 34 65

 

Denna information är sådan information som Compactor Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2020 kl 15:00.

Hela rapporten (PDF)

Pressmeddelande (PDF)