- Regulatoriska pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari – September 2019
Koncernens hyresintäkter uppgick till 1 243,7 (1 093,7) MSEK    
Driftnettot uppgick till 861,3 (743,5) MSEK        
Resultat före finansiella poster uppgick till 2 450,6 (1 482,0) MSEK     
Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 303,8 (1 490,1) MSEK     
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1 774 200 (1 103 700) SEK    
        

Väsentliga händelser under perioden
Dotterbolaget Fastpartner har under perioden tillträtt fastigheten fastigheten Brahelund 2 i Solna. I samband med tillträdet av Brahelund 2 har Fastpartner upptagit nya lån om 1 200 MSEK med förfall januari 2022.

Dotterbolaget Fastpartner har per den 22 mars 2019 emitterat ett icke säkerställt obligationslån med en löptid om 5 år på den svenska obligationsmarknaden. Volymen uppgår till 500 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3M + 3,10 procentenheter och har slutligt förfall i mars 2024.

Dotterbolaget Fastpartner har per den 5 april 2019 löst ett obligationslån om 450 MSEK som per den 31 mars 2019 var klassificerat som kortfristiga skulder.

Dotterbolaget Fastpartner har per den 10 maj 2019 emitterat ett icke säkerställt obligationslån med en löptid om 4 år på den svenska obligationsmarknaden. Volymen uppgår till 800 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3M + 2,45 procentenheter och har slutligt förfall i maj 2023. Fastpartner har använt 500 MSEK av detta obligationslån till att per den 31 maj förtidsinlösa ett utestående obligationslån om 500 MSEK som per den 31 mars 2019 var klassificerat som kortfristiga skulder.

Dotterbolaget Fastpartner avyttrade under 2017 fastigheterna Gunhild 5 och Gustav 1 i Stockholm till ett gemensamt ägt bolag med Slättö i vilket Fastpartner äger 40%. Fastigheterna överläts till ett underliggande fastighetsvärde om 50 MSEK med en tilläggsköpeskilling om 800 MSEK vid lagakraftvunnen detaljplan. Detaljplanen för Bromstensstaden etapp 2 har nu vunnit laga kraft. Den totala köpeskillingen om 850 MSEK översteg bokfört värde med cirka 420 MSEK och realisationsvinsten har redovisats under det tredje kvartalet 2019.

Dotterbolaget Fastpartner och Slättö VII AB:s gemensamägda bolag, Slättö Fastpartner II AB, har ingått aktieöverlåtelseavtal med Oscar Properties som förvärv av 50% av aktierna i Torsplan Holding AB och därmed indirekt 50% av bostadsprojektet Helix

Väsentliga händelser efter perioden
Dotterbolaget Fastpartner har refinansierat banklån om 1 393,1 MSEK som låg med förfallodatum i oktober 2020. Lånen har förlängts med förfallodatum oktober 2021 och 2022.

Vid extra bolagsstämma i dotterbolaget Fastpartner den 25 november beslutades att ändra bolagets bolagsordning i syfte att införa ett nytt aktieslag i form av stamaktier av serie D. Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 16 000 000 stamaktier av serie D.

Dotterbolaget Fastpartner har per den 25 november förvärvat fastigheten Herrjärva 3 i Solna av NCC för en köpeskilling om 1 540 MSEK efter avdrag för uppskjuten skatt. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 19 800 kvadratmeter och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 76 MSEK. Fastpartner tillträder fastigheten den 5 mars 2020.

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB
Tel: 08 – 402 34 65

Denna information är sådan information som Compactor Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 november 2019 kl 15:00.
 

Hela rapporten (PDF)

Pressmeddelande PDF