- Regulatoriska pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari – September 2018
Koncernens hyresintäkter uppgick till 1 093,7 (1 011,2) MSEK
Driftnettot uppgick till 743,5 (679,7) MSEK
Resultat före finansiella poster uppgick till 1 482,0 (1 218,5) MSEK
Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 490,1 (1 031,9) MSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1 103 200 (743 500) SEK

Väsentliga händelser under perioden
Dotterbolaget Fastpartner har per den 15 januari 2018 avyttrat och frånträtt fastigheten Hyveln 1 i Tibro. Realisationsvinsten om cirka 20 MSEK redovisades som en orealiserad värdeförändring i Q4 2017.

Dotterbolaget Fastpartner har per den 14 februari 2018 refinansierat lån om 1 324,0 MSEK som per den 31 december 2017 var klassificerade som kortfristiga skulder. Dessa lån är refinansierade med förfall februari 2021 respektive februari 2028.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Dotterbolaget Fastpartner har per den 22 november 2018 emitterat ett icke säkerställt grönt obligationslån uppgående till 1 000 MSEK. Lånet löper med rörlig ränta om STIBOR 3M + 2,85 procentenheter och har slutligt förfall i maj 2022.

Compactor har per den 8 november erhållit utdelning från Fastpartner om 93,8 MSEK.

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

Denna information är sådan information som Compactor Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 november 2018 kl 15:00

Hela rapporten (PDF)

Pressmeddelande (PDF)