- Regulatoriska pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari – Juni 2023
Koncernens hyresintäkter uppgick till 1 119,5 (988,5) MSEK    
Driftnettot uppgick till 792,5 (689,7) MSEK        
Resultat före finansiella poster uppgick till -736,8 (1 558,6) MSEK     
Periodens resultat efter skatt uppgick till ¬-1 118,5 (-1 432,0) MSEK     
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till ¬-875 800 (-1 742 400) SEK

 

Väsentliga händelser under perioden
Dotterbolaget Fastpartner har refinansierat banklån 367,7 MSEK. De nya banklånen har förfallodatum under första kvartalet 2026.

Dotterbolaget Fastpartner har refinansierat banklån om 1 575,4 MSEK. De nya banklånen har förfallodatum i oktober 2025 och april 2027.

Dotterbolaget har upptagit nya banklån om 875 MSEK. De nya banklånen har förfallodatum i april 2027 och maj 2028.

Dotterbolaget Fastpartner har löst ett utestående obligationslån om 1 300 MSEK.

Compactor har återköpt egna obligationer över marknaden med förfall i september 2023 till ett sammanlagt nominellt belopp om 100 MSEK. Återköpet gäller bolagets egna obligationer med utestående nominellt belopp om 1 000 MSEK.

 

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB
Tel: 08 – 402 34 65

 
Denna information är sådan information som Compactor Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2023 kl 15:00.

Delårsrapport (PDF)

Pressmeddelande (PDF)