- Regulatoriska pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari – Juni 2022
Koncernens hyresintäkter uppgick till 988,5 (929,8) MSEK
Driftnettot uppgick till 689,7 (645,5) MSEK
Resultat före finansiella poster uppgick till 1
558,6 (1841,9) MSEK
Periodens resultat efter skatt uppgick till
­-1432,0 (2006,3) MSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till
­-1742 400 (1552 000) SEK

 

Väsentliga händelser under perioden

Dotterbolaget Fastpartner beslutade vid en extra bolagstämma den 9 mars 2022 om inlösen av samtliga utestående preferensaktier i enlighet med inlösenförbehållet i punkt 5.1 i bolagsordningen. Sista dag för handel med preferensaktier var den 23 mars 2022 och avstämningsdagen fastställdes till den 25 mars 2022. Utbetalningen av inlösenbelopp om 664,1 MSEK skedde den 30 mars 2022.
 

Dotterbolaget Fastpartner har emitterat ytterligare icke säkerställda gröna obligationer om 300 MSEK. Obligationerna emitterades under befintligt MTN-program och är en utökning av MTN-lån nr 104 vars totala volym efter utökningen uppgår till 1200 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3M + 1,90 procentenheter och har slutligt förfall i februari 2027.

 

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB
Tel: 08 – 402 34 65

 
 

Denna information är sådan information som Compactor Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2022 kl 15:00.

Delårsrapport (PDF)

Pressmeddelande (PDF)