- Regulatoriska pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari – Juni 2020
Koncernens hyresintäkter uppgick till 899,7 (812,1) MSEK    
Driftnettot uppgick till 642,6 (553,7) MSEK        
Resultat före finansiella poster uppgick till 511,6 (1 354,0) MSEK     
Periodens resultat efter skatt uppgick till ¬168,1 (1 060,1) MSEK     
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 83 000 (789 800) SEK    

Väsentliga händelser under perioden
Dotterbolaget Fastpartner har per den 5 mars tillträtt fastigheten Herrjärva 3 i Solna. Fastighetens årliga hyresintäkter uppgår till cirka 78 MSEK.

Dotterbolaget Fastpartner har per den 19 februari genomfört en riktad nyemission om två miljoner A-aktier och tillförts 224 MSEK.

Dotterbolaget Fastpartner har per den 20 februari emitterat icke säkerställda obligationer om 400 MSEK. Emissionskursen motsvarar en kreditspread om cirka 1,25% och har slutligt förfallodatum i mars 2024.

Utbrottet av Covid-19 har under perioden primärt haft en påverkan på marknadsvärdet på koncernens noterade värdepapper där marknadsvärdet minskat sedan årsskiftet.

Väsentliga händelser efter periodens slut
Dotterbolaget Fastpartner har per den 20 juli emitterat icke säkerställda obligationer om 200 MSEK. Emissionskursen motsvarar en kreditspread om cirka 2,49% och har slutligt förfallodatum i mars 2024.

 

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB
Tel: 08 – 402 34 65

 

Denna information är sådan information som Compactor Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2020 kl 15:00.

 

Hela rapporten (PDF)

Pressmeddelande (PDF)