- Regulatoriska pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari – Juni 2019
Koncernens hyresintäkter uppgick till 812,1 (727,8) MSEK    
Driftnettot uppgick till 553,7 (484,8) MSEK        
Resultat före finansiella poster uppgick till 1 354,0 (1 141,1) MSEK     
Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 060,1 (950,1) MSEK     
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 789 800 (673 700) SEK

Väsentliga händelser under perioden
Dotterbolaget Fastpartner har under perioden förvärvat och tillträtt fastigheten Sätra 108:23 i Gävle samt tillträtt fastigheten Brahelund 2 i Solna. I samband med tillträdet av Brahelund 2 har Fastpartner upptagit nya lån om 1 200 MSEK med förfall januari 2022.

Dotterbolaget Fastpartner har per den 22 mars 2019 emitterat ett icke säkerställt obligationslån med en löptid om 5 år på den svenska obligationsmarknaden. Volymen uppgår till 500 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3M + 3,10 procentenheter och har slutligt förfall i mars 2024.

Dotterbolaget Fastpartner har per den 5 april 2019 löst ett obligationslån om 450 MSEK som per den 31 mars 2019 var klassificerat som kortfristiga skulder.

Dotterbolaget Fastpartner har per den 10 maj 2019 emitterat ett icke säkerställt obligationslån med en löptid om 4 år på den svenska obligationsmarknaden. Volymen uppgår till 800 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3M + 2,45 procentenheter och har slutligt förfall i maj 2023. Fastpartner har använt 500 MSEK av detta obligationslån till att per den 31 maj förtidsinlösa ett utestående obligationslån om 500 MSEK som per den 31 mars 2019 var klassificerat som kortfristiga skulder.

Väsentliga händelser under perioden
Dotterbolaget Fastpartner avyttrade under 2017 fastigheterna Gunhild 5 och Gustav 1 i Stockholm
till ett gemensamt ägt bolag med Slättö i vilket Fastpartner äger 40%. Fastigheterna överläts till ett underliggande fastighetsvärde om 50 MSEK med en tilläggsköpeskilling om 800 MSEK vid lagakraftvunnen detaljplan. Detaljplanen för Bromstensstaden etapp 2 har nu vunnit laga kraft. Den totala köpeskillingen om 850 MSEK översteg bokfört värde med cirka 440 MSEK och realisationsvinsten kommer att redovisas under det tredje kvartalet 2019.

Dotterbolaget Fastpartner och Slättö VII AB:s gemensamägda bolag, Slättö Fastpartner II AB, har ingått aktieöverlåtelseavtal med Oscar Properties om förvärv av 50% av aktierna i Torsplan Holding AB och därmed indirekt 50% av bostadsprojektet Helix.

 
För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB
Tel: 08 – 402 34 65

 
Denna information är sådan information som Compactor Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl 15:00.

Hela rapporten (PDF)

Pressmeddelande (PDF)