- Regulatoriska pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari – Juni 2018
Koncernens hyresintäkter uppgick till 727,8 (664,5) MSEK
Driftnettot uppgick till 484,8 (436,6) MSEK
Resultat före finansiella poster uppgick till 1 141,1 (900,6) MSEK
Periodens resultat efter skatt uppgick till 950,1 (744,5) MSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 673 700 (528 900) SEK
    
   
Väsentliga händelser under perioden
Dotterbolaget Fastpartner har per den 15 januari 2018 avyttrat och frånträtt fastigheten Hyveln 1 i Tibro. Realisationsvinsten om cirka 20 MSEK redovisades som en orealiserad värdeförändring i Q4 2017.

Dotterbolaget Fastpartner har per den 14 februari 2018 refinansierat lån om 1 324,0 MSEK som per den 31 december 2017 var klassificerade som kortfristiga skulder. Dessa lån är refinansierade med förfall februari 2021 respektive februari 2028.

Compactor har under andra kvartalet sålt sina andelar i intresseföretaget SRU Intressenter AB, realisationsresultatet blev -3,8 MSEK.
    
   
Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser har ägt rum efter periodens slut.
    
   
För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65
    
   
Denna information är sådan information som Compactor Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2018 kl 13:00

Hela rapporten (PDF)

Pressmeddelande (PDF)