- Övriga pressmeddelanden

Compactor offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 12 juni 2024 att Bolaget emitterat icke säkerställda obligationer om 500 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK med en löptid om tre år och med ISIN SE0022243259. I och med emissionen av obligationerna och i enlighet med obligationsvillkoren ska Bolaget ansöka om upptagande till handel av obligationerna vid Nasdaq Stockholm.

I syfte att kunna ansöka om upptagande till handel av obligationerna har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts av Finansinspektionen och Bolaget kommer att ansöka om upptagande till handel av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm. Första dag för handel förväntas bli den 9 juli 2024.

Prospektet finns tillgängligt på Compactors hemsida, www.compactorfastigheter.se, och Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)

Tel: 08 – 402 34 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juli 2024 kl. 16:30.