- Övriga pressmeddelanden

Compactor offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 14 september 2023 att Bolaget emitterat icke säkerställda obligationer om 350 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK med en löptid om två år och med ISIN SE0020848059. I och med emissionen av obligationerna och i enlighet med obligationsvillkoren ska Bolaget ansöka om upptagande till handel av obligationerna vid Nasdaq Stockholm.

I syfte att kunna ansöka om upptagande till handel av obligationerna har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts av Finansinspektionen och Bolaget kommer att ansöka om upptagande till handel av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm. Första dag för handel förväntas bli den 26 oktober 2023.

Prospektet finns tillgängligt på Compactors hemsida, www.compactorfastigheter.se, och Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2023 kl 13:30.