- Övriga pressmeddelanden

Compactor offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 24 november 2021 att Bolaget emitterat ytterligare icke säkerställda obligationer om 250 MSEK under ett befintligt ramverk om totalt 750 MSEK med ISIN SE0016802912 och med förfall 2024 (”Ramverket”). Totalt har således obligationer om 600 MSEK emitterats under Ramverket.

I och med emissionen och i enlighet med villkoren för obligationerna ska Bolaget ansöka om upptagande till handel av obligationerna vid Nasdaq Stockholm. I syfte att kunna ansöka om upptagande till handel av obligationerna har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts av Finansinspektionen och Bolaget kommer att ansöka om upptagande till handel av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm. Första dag för handel förväntas bli den 27 januari 2022.

Prospektet finns tillgängligt på Bolaget hemsida, www.compactorfastigheter.se, och Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 januari 2022 kl 16:00.