- Övriga pressmeddelanden

Compactor offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 19 mars 2021 att Bolaget emitterat icke säkerställda obligationer om 150 MSEK. Obligationerna emitterades inom en befintlig ram om 1 000 MSEK under sitt utestående obligationslån 2020/2023 med ISIN: SE0013914629, varav obligationer om 750 MSEK emitterades i september 2020 samt obligationer om 100 MSEK emitterades i januari 2021. Efter emissionen kommer därmed hela rambeloppet om 1 000 MSEK under obligationslånet att ha utnyttjats.

I och med emissionen av obligationerna och i enlighet med villkoren för dessa skall Bolaget ansöka om upptagande till handel av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm. I syfte att kunna ansöka om upptagande till handel av obligationslånet har Compactor upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och Compactor kommer att ansöka om upptagande till handel av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm. Första dag för handel förväntas bli den 29 mars 2021.

Prospektet finns tillgängligt på Compactors hemsida, www.compactorfastigheter.se, och Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2021 kl 10:00.