- Regulatoriska pressmeddelanden

Compactor lämnar villkorat meddelande om förtida inlösen av utestående obligationslån

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att bolaget idag har instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ) i egenskap av agent (”Agenten”) att skicka ett villkorat meddelande om förtida inlösen till innehavarna av utestående obligationslån 2021/2024 med ISIN SE0016802912 (”Obligationslånet 2021/2024”) i enlighet med villkoren för Obligationslånet 2021/2024.

Bolaget utnyttjar sin rätt enligt villkoren att i förtid inlösa Obligationslånet 2021/2024 till ett pris om 100,00 procent av nominella belopp per obligation (dvs 1 250 000 kronor) plus upplupen men obetald ränta. Obligationslånet 2021/2024 kommer att lösas per den 8 juli 2024 och avstämningsdag för inlösen är den 1 juli 2024, om inte inlösendag och avstämningsdag senareläggs vilket i sådana fall kommer meddelas av Bolaget. Det villkorade meddelandet om förtida inlösen av Obligationslånet 2021/2024 finns tillgängligt på Bolagets hemsida och Agentens hemsida.

I anslutning till inlösen av Obligationslånet 2021/2024 har Bolaget mandaterat Arctic Securities AS, filial Sverige samt Pareto Securities AB att utvärdera möjligheten att emittera ett nytt SEK-denominerat icke-säkerställt obligationslån på kapitalmarknaden, med förbehåll för bland annat rådande marknadsvillkor. Bolagets förtida inlösen av Obligationslånet 2021/2024 är villkorat av att emission av det nya obligationslånet genomförs. Innehavare av Obligationslånet 2021/2024 kommer att erbjudas att teckna obligationer i det nya obligationslånet med betalning av obligationer emitterade under Obligationslånet 2021/2024 förbehållet Bolagets slutliga tilldelningsbeslut. Innehavare ombes kontakta Arctic Securities och/eller Pareto Securities för ytterligare information.

Arctic Securities och Pareto Securities agerar arrangörer i samband med emissionen av det nya obligationslånet och Gernandt & Danielsson agerar legal rådgivare.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juni 2024 kl. 15:30.

PDF