- Regulatoriska pressmeddelanden

Compactor lämnar villkorat meddelande om förtida inlösen av befintliga obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har lämnat villkorat meddelande om förtida inlösen av utestående obligationer 2017/2020 med ISIN SE0010442046 (de ”Befintliga Obligationerna”) i linje med obligationsvillkoren. Bolaget utnyttjar sin rätt enligt villkoren att i förtid inlösa Obligationerna till 100,00 procent av dess nominella belopp (dvs 1 000 000 kronor per Befintlig Obligation) plus upplupen men obetald ränta. Obligationerna kommer att lösas per den 9 oktober 2020. Det villkorade meddelandet om förtida inlösen av utestående obligationer 2017/2020 finns tillgängligt på Bolagets hemsida: https://compactorfastigheter.se/investor-relations/obligationslån.

I anslutning till inlösen av Obligationerna har Bolaget mandaterat Arctic Securities AS, filial Sverige samt Swedbank AB (publ) att utvärdera möjligheten att emittera nya SEK-denominerade icke-säkerställda obligationer på kapitalmarknaden, med förbehåll för rådande marknadsvillkor. Bolagets förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna är villkorat av en framgångsrik settlement av de nya obligationerna. Befintliga Obligationsinnehavare kommer att erbjudas att teckna nya obligationer, men förbehåll för Bolagets tilldelningsbeslut och ombes kontakta Arctic Securities och/eller Swedbank för ytterligare information

För vidare information vänligen kontakta:Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB
Tel: 08 – 402 34 65

För information om inbyte av de Befintliga Obligationerna vänligen kontakta:

Arctic Securities: [email protected]

Swedbank: [email protected]

 

Denna information är sådan information som Compactor Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 september 2020 kl 13:00.

PDF