- Regulatoriska pressmeddelanden

Compactor Fastigheter AB (publ) uppfyller villkor för förtida inlösen av utestående obligationslån

I enlighet med ett pressmeddelande publicerat av Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) den 11 juni 2024 har Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”) i egenskap av agent på Bolagets vägnar skickat ett villkorat meddelande om förtida inlösen (”Förtida Inlösen”) till innehavarna av utestående obligationslån 2021/2024 med ISIN SE0016802912 (”Obligationslånet 2021/2024”). Hänvisning görs även till Bolagets pressmeddelande den 12 juni 2024 vari Bolaget meddelade att Bolaget framgångsrikt har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 500 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK (”Nya Obligationslånet”). Förtida Inlösen av Obligationslånet 2021/2024 är villkorat av att emission av det Nya Obligationslånet slutförs.

Bolaget meddelar härmed att emission av det Nya Obligationslånet idag har slutförts och att villkoret för Förtida Inlösen därmed har uppfyllts. Obligationslånet 2021/2024 kommer att lösas per den 8 juli 2024 och avstämningsdag för inlösen är den 1 juli 2024, Det villkorade meddelandet om förtida inlösen av Obligationslånet 2021/2024 finns tillgängligt på Bolagets hemsida och Agentens hemsida.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 juni 2024 kl. 15:30.

PDF