- Övriga pressmeddelanden

Compactor Fastigheter AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Compactor offentliggjorde den 17 september 2020 att bolaget emitterat icke säkerställda obligationer om 750 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK (ISIN: SE0013914629). I och med emissionen av obligationerna och i enlighet med villkoren för dessa skall Compactor ansöka om upptagande till handel av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm. I syfte att kunna ansöka om upptagande till handel av obligationslånet har Compactor upprättat ett prospekt.

Prospektet har idag godkänts av Finansinspektionen och Compactor kommer att ansöka om upptagande till handel av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm. Första dag för handel förväntas bli omkring den 29 oktober 2020.

Prospektet finns tillgängligt på Compactorshemsida, www.compactorfastigheter.se, och Finansinspektionens hemsida,www.fi.se.
 

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2020 kl. 15:45.