- Övriga pressmeddelanden

Compactor emitterar ytterligare obligationer 2021/2024 om 250 MSEK

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har emitterat ytterligare icke säkerställda obligationer om 250 MSEK. Obligationerna emitterades inom en befintlig ram om 750 MSEK under sitt utestående obligationslån 2021/2024 med ISIN: SE0016802912 (”Obligationslånet”), varav obligationer om totalt 350 MSEK redan har emitterats. Efter emissionen kommer därmed totalt 600 MSEK under Obligationslånet att ha utnyttjats.

Obligationerna löper med en kupongränta om STIBOR 3M + 2,15 procentenheter och har slutligt förfallodatum den 15 september 2024. Emissionslikviditeten kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål inklusive förvärv. Bolaget kommer att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Arctic Securities har agerat finansiell rådgivare till Compactor i obligationsemissionen och Gernandt & Danielsson har varit legal rådgivare.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 november 2021 kl 12:00.