- Övriga pressmeddelanden

Compactor emitterar obligationer om 150 MSEK

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har emitterat icke säkerställda obligationer om 150 MSEK. Obligationerna emitterades inom en befintlig ram om 1 000 MSEK under sitt utestående obligationslån 2020/2023 med ISIN: SE0013914629 (”Obligationslånet”), varav obligationer om 750 MSEK emitterades i september 2020 samt obligationer om 100 MSEK emitterades i januari 2021. Efter emissionen kommer därmed hela rambeloppet om 1 000 MSEK under Obligationslånet att ha utnyttjats.

Obligationerna emitterades till kurs 101,2% vilket motsvarar en kreditspread om cirka 2% till förfall. Obligationerna löper med en kupongränta om STIBOR 3M + 2,5 procentenheter och har slutligt förfallodatum den 24 september 2023.

Emissionslikviditeten kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål. Obligationslånet är sedan tidigare noterat på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och Compactor kommer att ansöka om att även de ytterligare obligationerna blir föremål för notering på Nasdaq Stockholm.

Arctic Securities har agerat finansiell rådgivare till Compactor i obligationsemissionen och Gernandt & Danielsson har varit legal rådgivare.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2021 kl 20:15.