- Regulatoriska pressmeddelanden

Compactor emitterar ett obligationslån om 750 MSEK samt förtidsinlöser befintliga obligationer

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ett icke säkerställt obligationslån, med en löptid om 3 år, på den svenska obligationsmarknaden (”Nya Obligationslånet”). Volymen på det Nya Obligationslånet uppgår till 750 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 2,50 procentenheter och har slutligt förfall i september 2023. Bolaget kommer att ansöka om notering av det Nya Obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Emissionslikviden kommer att användas till återbetalning av utestående obligationer 2017/2020 med ISIN SE0010442046 (de ”Befintliga Obligationerna”) och allmänna verksamhetsändamål inklusive förvärv.

Som framgår av Bolagets pressmeddelande från den 15 september 2020 har Bolaget lämnat villkorat meddelande om fullständig förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna (”Förtida Inlösen”). Beslutet att genomföra det Nya Obligationslånet innebär att det tidigare uppställda villkoret för Förtida Inlösen av de Befintliga Obligationerna förklaras uppfyllt och att Förtida Inlösen kommer att ske i enlighet med vad som tidigare har meddelats.

Swedbank och Arctic Securities har agerat finansiella rådgivare och joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna samt Förtida Inlösen och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

Denna information är sådan information som Compactor Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 september 2020 kl 15:45.

PDF