- Regulatoriska pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2023 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Räkenskapsåret 2023
Koncernens hyresintäkter uppgick till 2 229,3 (2 015,2) MSEK    
Driftnettot uppgick till 1 563,3 (1 405,4) MSEK        
Resultat före finansiella poster uppgick till -912,4 (485,7) MSEK     
Årets resultat efter skatt uppgick till ¬-1 637,7 (-2 300,2) MSEK     
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till ¬-1 232 700 (-2 352 100) SEK

 

Väsentliga händelser under året
Dotterbolaget Fastpartner har refinansierat banklån 367,7 MSEK. De nya banklånen har förfallodatum under första kvartalet 2026.

Dotterbolaget Fastpartner har refinansierat banklån om 1 575,4 MSEK. De nya banklånen har förfallodatum i oktober 2025 och april 2027.

Dotterbolaget har upptagit nya banklån om 875 MSEK. De nya banklånen har förfallodatum i april 2027 och maj 2028.

Dotterbolaget Fastpartner har löst ett utestående obligationslån om 1 300 MSEK.

Compactor har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 350 MSEK, med en löptid om 2 år, på den svenska obligationsmarknaden. Lånet löper med en ränta om Stibor 3M + 6,0 procentenheter. I samband med emissionen löste Compactor ett utestående obligationslån om 1 000 MSEK.

 
För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB
Tel: 08 – 402 34 65

 
Denna information är sådan information som Compactor Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2024 kl 15:00.

Hela rapporten (PDF)

Pressmeddelande (PDF)