- Regulatoriska pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2022 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Räkenskapsåret 2022
Koncernens hyresintäkter uppgick till 2015,2 (1869,9) MSEK
Driftnettot uppgick till 1
405,4 (1305,1) MSEK
Resultat före finansiella poster uppgick till 485,7 (4316,8) MSEK
Årets resultat efter skatt uppgick till
­-2300,2 (5258,4) MSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till
­-2338 000 (4 248 700) SEK
 
 
Väsentliga händelser under året

Dotterbolaget Fastpartner beslutade vid en extra bolagstämma den 9 mars 2022 om inlösen av samtliga utestående preferensaktier i enlighet med inlösenförbehållet i punkt 5.1 i bolagsordningen. Sista dag för handel med preferensaktier var den 23 mars 2022 och avstämningsdagen fastställdes till den 25 mars 2022. Utbetalningen av inlösenbelopp om 664,1 MSEK skedde den 30 mars 2022.
 

Dotterbolaget Fastpartner har emitterat ytterligare icke säkerställda gröna obligationer om 300 MSEK. Obligationerna emitterades under befintligt MTN-program och är en utökning av MTN-lån nr 104 vars totala volym efter utökningen uppgår till 1200 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3M + 1,90 procentenheter och har slutligt förfall i februari 2027.
 
Dotterbolaget Fastpartner har emitterat ytterligare icke säkerställda gröna obligationer om 300 MSEK. Obligationerna emitterades under befintligt MTN-program och är en utökning av MTN-lån nr 101 vars totala volym efter utökningen uppgår till 1750 MSEK. Utökningen gjordes på en nivå motsvarande en rörlig ränta om Stibor 3M + 3,15 procentenheter och har slutligt förfall i maj 2025.

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB

Tel: 08 – 402 34 65

 

 

Denna information är sådan information som Compactor Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2023 kl 15:00.

Hela rapporten (PDF)

Pressmeddelande (PDF)