- Regulatoriska pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2021 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Räkenskapsåret 2021
Koncernens hyresintäkter uppgick till 1 869,9 (1 816,4) MSEK
Driftnettot uppgick till 1 305,1 (1 292,2) MSEK
Resultat före finansiella poster uppgick till 4 316,8 (2 359,9) MSEK
Årets resultat efter skatt uppgick till ­5 258,4 (1 850,8) MSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 4 248 700 (1 334 700) SEK

Väsentliga händelser under året
Compactor har per den 19 januari 2021 emitterat icke säkerställda obligationer om 100 MSEK. Emissionskursen motsvarar en kreditspread om cirka 2,3% och har slutligt förfall i september 2023.

Compactor har per den 19 mars 2021 emitterat icke säkerställda obligationer om 150 MSEK. Emissionskursen motsvarar en kreditspread om cirka 2,0% och har slutligt förfall i september 2023.

Dotterbolaget Fastpartner har erhållit kreditbetyget Baa3 med stabila utsikter från Moody´s, vilket motsvarar en Investment Grade-rating.

Dotterbolaget Fastpartner har förvärvat fastigheten Alderholmen 13:2 i Gävle. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 9 500 kvm och de årliga hyresintäkterna uppgår till 22 MSEK. Fastpartner tillträdde fastigheten den 1 april 2021.

Dotterbolaget Fastpartner har emitterat icke säkerställda gröna obligationer om 1 250 MSEK, med en löptid om 4 år, under det nyligen etablerade MTN-programmet. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 1,12 procentenheter.

Dotterbolaget Fastpartner har emitterat icke säkerställda gröna obligationer om 1 100 MSEK, med en löptid om 4,8 och 6 år, under det nyligen etablerade MTN-programmet. Lånen löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 1,10 respektive 1,28 procentenheter.

Dotterbolaget Fastpartner har under tredje kvartalet genomfört en nyemission av 6 159 140 D-aktier och tillförts 494 MSEK.

Dotterbolaget HS-Fastigheter har avyttrat fyra fastigheter med en realiserad värdeförändring om 24,5 MSEK som följd.

Väsentliga händelser efter årets slut
Dotterbolaget Fastpartner har refinansierat obligationslån om 1 300,0 MSEK som låg klassificerat som kortfristiga skulder till kreditinstitut och liknande skulder per 2021-12-31. De nya obligationslånen har förfallodatum i februari 2027.

Dotterbolaget Fastpartner har under januari 2022 tillträtt fastigheterna Norr 22:2 och Andersberg 14:44 i Gävle, fastigheten Märsta 25:1 i Märsta samt fastigheten Hammarby-Smedby 1:446 i Upplands Väsby.

Dotterbolaget Fastpartners styrelse har föreslagit att en extra bolagsstämma beslutar om inlösen av samtliga utestående preferensaktier i enlighet med inlösenförbehåll i bolagets bolagsordning. Inlösen förutsätter att erforderliga beslut fattas på en extra bolagsstämma om avses hållas den 9 mars 2022.

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB
Tel: 08 – 402 34 65

Denna information är sådan information som Compactor Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2022 kl 15:00.

Hela rapporten (PDF)

Pressmeddelande (PDF)