- Regulatoriska pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2020 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Räkenskapsåret 2020
Koncernens hyresintäkter uppgick till 1 816,4 (1 701,7) MSEK
Driftnettot uppgick till 1 292,2 (1 178,7) MSEK
Resultat före finansiella poster uppgick till 2 359,9 (4 177,9) MSEK
Årets resultat efter skatt uppgick till ¬1 850,8 (3 750,0) MSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1 307 000 (2 713 200) SEK

Väsentliga händelser under året
Dotterbolaget Fastpartner har per den 5 mars tillträtt fastigheten Herrjärva 3 i Solna. Fastighetens årliga hyresintäkter uppgår till cirka 78 MSEK.

Dotterbolaget Fastpartner har per den 19 februari genomfört en riktad nyemission om två miljoner A-aktier och tillförts 224 MSEK.

Dotterbolaget Fastpartner har per den 20 februari emitterat icke säkerställda obligationer om 400 MSEK. Emissionskursen motsvarar en kreditspread om cirka 1,25% och har slutligt förfallodatum i mars 2024.

Dotterbolaget Fastpartner erhöll den 31 augusti 2020 en Investment Grade rating från Scope Ratings. Kreditbetyget uppgick till BBB- med stabila utsikter och omfattar även Fastpartners seniora icke säkerställda obligationer och företagscertifikat.

Dotterbolaget Fastpartner emitterade den 2 september 2020 icke säkerställda obligationer om 500 MSEK. Emissionskursen motsvarande en kreditspread om cirka 1,65% och har slutligt förfallodatum i maj 2023.

Compactor erhöll den 10 september 2020 en Investment Grade rating från Scope Ratings. Kreditbetyget uppgick till BBB- med stabila utsikter och omfattar även Compactors seniora icke säkerställda obligationer.

Compactor emitterade den 17 september 2020 icke säkerställda obligationer om 750 MSEK. Obligationerna löper med en ränta om STIBOR 3M + 2,5 procentenheter och har slutligt förfall i september 2023.

Väsentliga händelser efter årets slut
Compactor har per den 19 januari 2021 emitterat icke säkerställda obligationer om 100 MSEK. Emissionskursen motsvarar en kreditspread om cirka 2,3% och har slutligt förfall i september 2023.

    
För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB
Tel: 08 – 402 34 65

Denna information är sådan information som Compactor Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021 kl 15:00.

Hela rapporten (PDF)

Pressmeddelande (PDF)