- Regulatoriska pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2019 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Räkenskapsåret 2019
Koncernens hyresintäkter uppgick till 1 701,7 (1 465,8) MSEK    
Driftnettot uppgick till 1 178,7 (986,0) MSEK
Resultat före finansiella poster uppgick till 4 177,9 (2 181,9) MSEK     
Årets resultat efter skatt uppgick till 3 749,9 (1 882,5) MSEK     
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2 713 100 (1 338 300) SEK    
Styrelsen föreslår en utdelning om 80 000 (80 000) SEK per aktie
 

Väsentliga händelser under året
Dotterbolaget Fastpartner har under perioden tillträtt fastigheten fastigheten Brahelund 2 i Solna. I samband med tillträdet av Brahelund 2 har Fastpartner upptagit nya lån om 1 200 MSEK med förfall januari 2022.

Dotterbolaget Fastpartner har per den 22 mars 2019 emitterat ett icke säkerställt obligationslån med en löptid om 5 år på den svenska obligationsmarknaden. Volymen uppgår till 500 MSEK.
Lånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3M + 3,10 procentenheter och har slutligt förfall i mars 2024.

Dotterbolaget Fastpartner har per den 5 april 2019 löst ett obligationslån om 450 MSEK som per den 31 mars 2019 var klassificerat som kortfristiga skulder.

Dotterbolaget Fastpartner har per den 10 maj 2019 emitterat ett icke säkerställt obligationslån med en löptid om 4 år på den svenska obligationsmarknaden. Volymen uppgår till 800 MSEK.
Lånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3M + 2,45 procentenheter och har slutligt förfall i maj 2023. Fastpartner har använt 500 MSEK av detta obligationslån till att per den 31 maj förtidsinlösa ett utestående obligationslån om 500 MSEK som per den 31 mars 2019 var klassificerat som kortfristiga skulder.

Dotterbolaget Fastpartner avyttrade under 2017 fastigheterna Gunhild 5 och Gustav 1 i Stockholm till ett gemensamt ägt bolag med Slättö i vilket Fastpartner äger 40%. Fastigheterna överläts till ett underliggande fastighetsvärde om 50 MSEK med en tilläggsköpeskilling om 800 MSEK vid lagakraftvunnen detaljplan. Detaljplanen för Bromstensstaden etapp 2 har nu vunnit laga kraft. Den totala köpeskillingen om 850 MSEK översteg bokfört värde med cirka 420 MSEK och realisationsvinsten har redovisats under det tredje kvartalet 2019.

Dotterbolaget Fastpartner har per den 25 november 2019 förvärvat fastigheten Herrjärva 3 i Solna av NCC för en köpeskilling om 1 540 MSEK efter avdrag för uppskjuten skatt. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 19 800 kvm och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 78 MSEK. Fastpartner tillträder fastigheten den 5 mars 2020.

Dotterbolaget Fastpartner emitterade den 13 december 2019 8 500 000 stamaktier av serie D. Emissionen tillförde Fastpartner en likvid om 714 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter årets slut
Dotterbolaget Fastpartner har den 19 februari 2020 genomfört en riktad nyemission av två miljoner A-aktier och tillförts 224 MSEK.

Dotterbolaget Fastpartner emitterade den 20 februari 2020 icke säkerställda obligationer om 400 MSEK. Emissionskursen motsvarar en kreditspread om cirka 1,25% och har slutligt förfallodatum i mars 2024.
 

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB
Tel: 08 – 402 34 65
 

Denna information är sådan information som Compactor Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020 kl 15:00.

Hela rapporten (PDF)

Pressmeddelande (PDF)