- Regulatoriska pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2018 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Räkenskapsåret 2018
Koncernens hyresintäkter uppgick till 1 465,8 (1 365,1) MSEK 
Driftnettot uppgick till 986,0 (942,8) MSEK
Resultat före finansiella poster uppgick till 2 181,9 (1 904,4) MSEK
Årets resultat efter skatt uppgick till 1 885,6 (1 471,6) MSEK
Likvida medel vid årets utgång den 31 december 2018 var 715,1 (254,5) MSEK
Styrelsen föreslår en utdelning om 80 000 (80 000) SEK per aktie

 
Väsentliga händelser under året

Dotterbolaget Fastpartner har per den 15 januari 2018 avyttrat och frånträtt fastigheten Hyveln 1 i Tibro. Realisationsvinsten om cirka 20 MSEK redovisades som en orealiserad värdeförändring i Q4 2017.

Dotterbolaget Fastpartner har under året förvärvat och tillträtt fastigheterna Valbo-Backa 6:13 i Gävle, Kostern 11 i Södertälje, Reläet 8 i Norrköping, Märsta 24:4 i Märsta, Humlet 2 och 3 i Täby samt Flyggodset 1 och 2 i Malmö.

Dotterbolaget Fastpartner har under kvartal 4 emitterat ett icke säkerställt grönt obligationslån uppgående till 1 000 MSEK. Lånet löper med rörlig ränta om STIBOR 3M + 2,85 procentenheter och har slutligt förfall i maj 2022.

Dotterbolaget Fastpartner förvärvade den 6 december fastigheten Brahelund 2 i Solna med tillträde den 1 februari 2019

 
Väsentliga händelser efter årets utgång

Dotterbolaget Fastpartner har per den 1 februari 2019 tillträtt fastigheten Brahelund 2 i Solna. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 41 000 kvm och de årliga hyresintäkterna uppgår till drygt 123 MSEK. I samband med tillträdet har Fastpartner upptagit nya lån om 1 200 MSEK med förfall januari 2022.

Dotterbolaget Fastpartner har per den 31 januari 2019 refinansierat lån om 783,8 MSEK som per den 31 december 2018 var klassificerade som kortfristiga lån. Lånen är refinansierade med förfall januari 2022.

Dotterbolaget Fastpartner har per den 31 januari 2019 avtalat, via sitt samägda bolag med Slättö, om försäljning av bostäder till en fond förvaltad av Barings Den preliminära projektvinsten för det samägda bolaget beräknas uppgå till cirka 180 MSEK.

 
För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

 
Denna information är sådan information som Compactor Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl 10:00
 

Hela rapporten (PDF)

Pressmeddelande (PDF)