- Regulatoriska pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2017 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Oktober – December 2017
Koncernens hyresintäkter uppgick till 353,9 (327,3) MSEK
Driftnettot uppgick till 262,9 (221,7) MSEK
Resultat före finansiella poster uppgick till 685,2 (627,3) MSEK
Periodens resultat efter skatt uppgick till 439,1 (568,0) MSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 286 700 (406 700) SEK
Räkenskapsåret 2017
Koncernens hyresintäkter uppgick till 1 365,1 (1 289,1) MSEK
Driftnettot uppgick till 942,8 (859,0) MSEK
Resultat före finansiella poster uppgick till 1 904,4 (2 357,4) MSEK
Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 471,6 (1 692,8) MSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1 030 080 (1 200 500) SEK
Likvida medel vid periodens utgång den 31 december 2017 var 254,5 (819,6) MSEK
Styrelsen föreslår en utdelning om 80 000 (80 000) SEK per aktie

Väsentliga händelser under året
Den 30 oktober 2017 emitterade Compactor Fastigheter ett obligationslån om 500 MSEK med en rörlig ränta om Stibor 3M + 400 räntepunkter årligen med slutligt förfall den 30 oktober 2020.

Dotterbolaget FastPartner upprättade under färde kvartalet ett certifikatprogram med ett rambelopp om 2 000 MSEK. Under fjärde kvartalet emitterade FastPartner företagscertifikat om 1 890 MSEK. Under året refinansierade koncernen lån om 4 755 MSEK.

FastPartner avyttrade under första kvartalet 2017 två fastigheter till ett gemensamt ägt bolag med Slättö, i vilket FastPartner äger 30%, till ett underliggande fastighetsvärde om 50 MSEKmed en tilläggsköpeskilling om 800 MEK vid lagakraftvunnen detaljplan. Köpeskillingen om 850 MSEK översteg bokfört värde med cirka 440 MSEK och realisationsvinsten kommer att redovisas när detaljplanen vunnit laga kraft, vilket beräknas ske under andra kvartalet 2018.

Väsentliga händelser efter årets utgång
FastPartner har per den 14 februari 2018 refinansierat lån om 1 324 MSEK som per den 31 december 2017 var klassificerade som kortfristiga skulder till kreditinstitut och liknade skulder. Dessa lån är refinansierade med förfall februari 2021 respektive februari 2028.

FastPartner har per den 15 januari 2018 avyttrat och frånträtt fastigheten Hyveln 1 i Tibro. Realisationsvinsten om cirka 20 MSEK har redovisats om en orealiserad värdeförändring i Q4 2017.

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

Denna information är sådan information som Compactor Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018 kl 16:15.